KOMUNIKAT

Organizacja pracy Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich
w Kąkolewie w Zespole Szkół w Kąkolewie
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 

Szanowni Państwo! Rodzice uczniów Zespołu Szkół w Kąkolewie!
Drodzy Uczniowie!

1. Od 09 listopada 2020 roku zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla uczniów klas I-III odbywają się  w formie zdalnej zgodnie z dotychczas obowiązującym  planem lekcji. Czasem pracy i przerw zarządza wychowawca / nauczyciel, uwzględniając możliwości psychofizyczne uczniów.

2. Klasy IV-VIII kontynuują nauczanie zdalne.

3. Każda lekcja rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej w Planie obowiązującym od 1 września 2020 r. i  zamieszczonym na stronie www.zskakolewo.pl, trwa 40 minut, tym samym wszystkie przerwy są wydłużone o 5 minut. W tym czasie zalecane jest wietrzenie pomieszczenia i nieprzebywanie przy komputerze.

4. Wszystkie zajęcia wspomagające rozwój ucznia indywidualne i grupowe, m.in. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacyjne, kreatywne i inne są realizowane i odbywają się w czasie podanym przez nauczyciela prowadzącego.

5.  Nauczyciele i uczniowie korzystają z platformy Microsoft Teams; w uzasadnionych przypadkach nauczyciel może zarządzić pracę na komunikatorach: Messenger, Skype.

6. Każdy uczeń zobowiązany jest do podejmowania aktywności, odbierania i pracy z materiałami dostarczonymi przez nauczycieli. Informacje o zadaniach domowych, pisemnych pracach kontrolnych są zamieszczane dodatkowo w dzienniku elektronicznym.

7. Obecność ucznia podczas wszystkich zajęć jest obowiązkowa i jest odnotowywana w dzienniku. W przypadku choroby dziecka lub przewidywanej nieobecności rodzice zobowiązani są poinformować o tym wychowawcę klasy.

8. Nauczyciele są dostępni dla uczniów podczas prowadzonych lekcji, a dla rodziców poprzez kontakt e-mail w dzienniku elektronicznym lub w inny uzgodniony z nauczycielem sposób.

9. Uczeń lub jego rodzic ma obowiązek informować wychowawcę/ nauczyciela o zaistniałych doraźnie problemach technicznych uniemożliwiających mu udział w zajęciach.

10. Uczeń za pośrednictwem rodzica może wypożyczyć szkolny sprzęt komputerowy.

11. Podczas prowadzonych zajęć dydaktyczno-wychowawczych nie wolno stronom wykonywać nagrań i fotografować (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych z 25 maja 2018 roku – tzw. RODO).

12. Informacje o pracy szkolnej biblioteki zamieszczone są na stronie Szkoły.

13. Świetlica szkolna pracuje tak, aby zapewnić opiekę dzieciom, których rodzice zgłoszą wychowawcy taką potrzebę.

Łączę życzenia zdrowia i wytrwałości dla Państwa i Państwa rodzin
Alina Żalik.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »