DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW
Dyrektor Zespołu Szkół w Kąkolewie przypomina, że do dnia 10 września 2011 r. można składać wnioski
o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, pomoc finansową mogą otrzymać uczniowie klas I – III szkół podstawowych i klas III gimnazjów oraz tylko niepełnosprawni uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych:

  1. z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł netto,

  2. nieobligatoryjnie z rodzin, w których dochód na osobę przekracza kwotę 351 zł netto, ale w rodzinie występuje:

- ubóstwo,
- sieroctwo,
- bezdomność,
- bezrobocie,
- niepełnosprawność,
- długotrwała lub ciężka choroba,
- przemoc,
- potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza
w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
- trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
- alkoholizm lub narkomania,
- zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe.

                              Maksymalną wartość pomocy obrazuje poniższa tabela:

Osoby uprawnione

Kwota dofinansowania

Zakup podręczników

 

uczeń klasy I – III szkoły podstawowej

180 zł

uczeń niepełnosprawny klas IV-VI szkoły podstawowej

210 zł

uczeń klasy III gimnazjum lub niepełnosprawny uczeń klas I-III gimnazjum

325 zł

 

Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu imiennego dowodu zakupu np. rachunku
z księgarni.

Wniosek o dofinansowanie można pobrać w sekretariacie Szkoły.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »