Gościmy

Odwiedza nas 2 gości

Licznik odwiedzin

Odwiedziło nas2215076

Śnieg

Procedury organizacji pracy i zasady bezpieczeństwa

Procedury organizacji pracy i zasady bezpieczeństwa obowiązujące

w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich

w Zespole Szkół w Kąkolewie w czasie zagrożenia epidemicznego

 

Procedury określają zasady funkcjonowania Szkoły od 1 września 2020 roku i są zgodne z wytycznymi MEN, MZ i GIS.

Postanowienia ogólne 

1. Do Szkoły przychodzą tylko uczniowie i pracownicy zdrowi, bez objawów:

a) podwyższonej temperatury ciała,

b) bólu głowy, mięśni, gardła,

c) kaszlu,

d) duszności i problemów z oddychaniem,

e) uczucia wyczerpania,

f) braku smaku, apetytu, powonienia.

2. W budynku Szkoły mogą przebywać wyłącznie uczniowie i pracownicy. Rodzice/opiekunowie prawni oczekują na swoje dzieci na zewnątrz Szkoły.

3. Osoba dorosłą przyprowadzająca i odbierająca dziecko musi być zdrowa.

4. Rodzice/opiekunowie prawni, którzy mają pilną potrzebę kontaktu z pracownikami Szkoły, umawiają się na rozmowę telefonicznie.

5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są podać wychowawcy klasy aktualny numer kontaktowy i niezwłocznie odbierać połączenia ze Szkoły.

6. Dopuszcza się wykonywanie uczniom pomiaru temperatury ciała termometrem bezdotykowym.

7. Uczniowie klas I-III spożywają śniadanie w stołówce szkolnej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego; uczniowie klas IV – VIII spożywają śniadanie podczas przerwy 9.40 – 9.55 w salach lekcyjnych pod opieką nauczycieli. Zaleca się, aby posiadali własną butelkę wody niegazowanej. Po posiłku myją ręce wodą z mydłem.

8. Uczniowie mogą korzystać z obiadów przygotowywanych przez „Usługi gastronomiczne – stołówka” i spożywać je w stołówce szkolnej.

Organizacja pracy

1.Uczniowie poszczególnych klas odbywają zajęcia zgodnie z ustalonym tygodniowym planem lekcji.

2. Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne dla uczniów prowadzi tylko i wyłącznie kadra pedagogiczna Szkoły.

3. Dzieci przychodzą do Szkoły najwcześniej 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

4. Przed wejściem do budynku Szkoły uczniowie zasłaniają nos i usta maseczką lub przyłbicą.
Z tego obowiązku zwolnione są dzieci ze wskazaniem od lekarza.

5. Uczniowie, poza klasami pierwszymi, wchodzą do Szkoły indywidualnie następującymi wejściami:

 

KLASA

GODZINA

WEJŚCIE

Ia

8.00 - 8.05

zbiórka na boisku rekreacyjnym

Ib

8.00 - 8.05

zbiórka na boisku rekreacyjnym

IIa

7.50 – 7.57

od sali gimnastycznej

IIb

7.45 – 7.55

główne

IIIa

7.45 – 7.55

główne

IVa

7.45 – 7.57

od boiska rekreacyjnego

IVb

7.45 – 7.57

od sali gimnastycznej

Va

7.45 – 7.57

główne

VIa

7.45 – 7.57

główne

VIb

7.45 – 7.57

od sali gimnastycznej

VIc

7.45 – 7.57

główne

VIIa

7.45 – 7.57

od boiska rekreacyjnego

VIIb

7.45 – 7.57

od boiska rekreacyjnego

VIIc

7.45 – 7.57

od boiska rekreacyjnego

VIIIa

7.45 – 7.57

od sali gimnastycznej

VIIIb

7.45 – 7.57

główne

 

6. Wierzchnie okrycie i zewnętrzne obuwie uczniowie pozostawiają w indywidualnych szafkach.

7. Zabrania się uczniom grupowania się przy indywidualnych szafkach; dzieci i młodzież korzystają z nich według zasad podanych przez wychowawcę.

8. Wszystkie osoby przebywające we wspólnej przestrzeni Szkoły(korytarze, toalety, stołówka, biblioteka, patio itp.) obowiązane są zachować dystans społeczny i nosić maseczkę/przyłbicę.

9. Uczniowie klas I-III uczą się w jednej sali; wychodzą na przerwy w czasie ustalonym przez wychowawcę i nauczycieli ich uczących co najmniej 2,3 razy dziennie.

10. Klasy I-III korzystają z toalet na parterze, klasy IV – VIII – na piętrze.

11. Szczegółowe zasady w zakresie bhp klas I – III określa odrębna Procedura.

12. Zajęcia świetlicowe rozpoczynają się o godz. 7.00 i są prowadzone zgodnie z Regulaminem świetlicy oraz tygodniowym rozkładem zajęć.

13. Przed, po i w czasie zajęć świetlicowych wszystkich uczestników obowiązują ogólnoszkolne rozwiązania w zakresie porządku, bezpieczeństwa i higieny.

14. Uczniowie i pracownicy mogą korzystać z zasobów biblioteki szkolnej z zachowaniem opracowanych procedur bezpieczeństwa, porządku i higieny.

15. Zajęcia specjalistyczne dla uczniów odbywają się w wyznaczonych przez nauczycieli specjalistów salach.

16. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się zgodnie ze szczegółowymi procedurami organizacji zajęć zapewniającymi porządek, bezpieczeństwo i higienę.

17. Przerwy międzylekcyjne uczniowie spędzają na boisku szkolnym lub w klasach, lub na korytarzu. Czas i miejsce pobytu uczniów określają wychowawcy w porozumieniu z Dyrekcją.

18. Podczas przerw nauczyciele sprawują opiekę nad uczniami, zwracając szczególną uwagę na przestrzeganie zaleceń i wytycznych MEN, GIS i MZ.

19. Dowozy dzieci odbywają się zgodnie z zaleceniami i wytycznymi GIS i MEN w tym zakresie.

20. Dzieci dowożone zobowiązane są przestrzegać zasad bezpieczeństwa, porządku i higieny.

21. Dzieci „pierwszego” dowozu wchodzą do Szkoły wejściem głównym; dzieci z Grodziska wejściem od boiska rekreacyjnego.

22. Uczniowie odjezdni wychodzą do autobusu pod opieka nauczyciela wejściem od strony boiska rekreacyjnego.

Higiena i dezynfekcja

1.Po wejściu do Szkoły uczniowie obowiązkowo dezynfekują dłonie.

2. W budynku w przestrzeniach wspólnych obowiązuje noszenie maseczek/przyłbic; na całym terenie szkolnym należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny, czyli ochrony ust
i nosa podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania twarzy, zachowanie dystansu.

3. W Szkole używane są środki dezynfekcyjne i odkażające dopuszczone do użytku w instytucjach oświatowych i posiadające odpowiednie certyfikaty.

4. Dezynfekcja i odkażanie powierzchni i przedmiotów dotykanych przez uczniów odbywa się     codziennie według zaleceń GIS. Czynności te podlegają codziennemu monitoringowi.

5. Po każdej przerwie dezynfekuje się poręcze i balustrady.

6. Nauczyciel po skończonej lekcji dba o dezynfekcję blatów stołów uczniowskich i własnego.

7. Uczniowie wchodzą do sali z czystymi, zdezynfekowanymi rękoma. Bardzo dbają o higienę. Mają obowiązek częstego mycia rąk w odpowiednio wyposażonych toaletach lub izbach lekcyjnych.

8. W Szkole prowadzone są działania instruktażowe, pokazowe w zakresie prawidłowych nawyków higienicznych i właściwego korzystania z urządzeń i środków sanitarnych.

9. Ze względów sanitarno-higienicznych uczniowie korzystają tylko z własnych materiałów i przy-borów dydaktycznych. Nie przynoszą do Szkoły zbędnych przedmiotów.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia

1.W sytuacji podejrzenia choroby u dziecka nauczyciel zapewnia mu niezbędną opiekę przy zastosowaniu środków ochrony osobistej; ucznia należy jak najszybciej odizolować od grupy.

2. O wystąpieniu objawów chorobowych niezwłocznie powiadamia się Dyrektora Szkoły, rodzica, który jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka i skorzystania z porady lekarskiej. Dyrektor
o zaistniałej sytuacji informuje organ prowadzący Szkołę.
3. W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia ucznia i podejrzeniu wystąpienia u niego choroby COVID-19,  należy niezwłocznie powiadomić służby medyczne.

4. Rodzic ma obowiązek poinformować Dyrektora Szkoły o wyniku badania ucznia przez lekarza.

5. Obszar, w którym poruszał się uczeń, należy niezwłocznie gruntownie posprzątać.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika Szkoły

1.Pracownik, który w czasie pracy zaobserwował u siebie objawy chorobowe, niezwłocznie informuje o tym Dyrektora Szkoły.

2. Dyrektor:

a) kieruje pracownika do izolatorium,

b) do wyjaśnienia sytuacji odsuwa go od wykonywania obowiązków służbowych,

c) zaleca kontakt z lekarzem.

3. Obszar, w którym poruszał się pracownik, należy niezwłocznie gruntownie posprzątać.

4. Pracownik ma obowiązek poinformować Dyrektora Szkoły o wyniku badania przez lekarza.

5. O zaistniałej sytuacji Dyrektor powiadamia Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Organ Prowadzący Szkołę.

Postępowanie w przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 na terenie Szkoły

1.Dyrektor w porozumieniu z Organem Prowadzącym wnioskuje do Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zmianę modelu pracy Szkoły (zdalny lub hybrydowy) lub zastosowanie innych środków prewencyjnych.

2. Dyrektor zobowiązany jest poinformować o zaistniałej sytuacji i decyzji PIS Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Lesznie.

3. Wszyscy pracownicy Szkoły bezwzględnie zobowiązani są do podporządkowania się odgórnym zaleceniom władz państwowych, samorządowych i oświatowych.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »