INFORMACJA DOTYCZĄCA RODO

Szanowni Państwo!

W związku z wprowadzeniem z dniem 25.05.2018 przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą na następujących warunkach:

1.     Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół w Kąkolewie,  ul. Krzywińska 14  64-113 Osieczna , NIP 697-19-87-128

2.     Dane osobowe przetwarzane są w celu zgodnym z wymaganiami prawa oświatowego, w zakresie działalności:

-  dydaktycznej

-  wychowawczej

-  opiekuńczej

3.     Przetwarzane przez nas dane osobowe mogą zawierać dane osobowe uczniów, rodziców lub prawnych opiekunów uczniów na podstawie przepisów prawa oświatowego, aktów wykonawczych do tych przepisów, innych aktów prawnych oraz w niektórych przypadkach na podstawie zgody.

4.   Dane osobowe będą przetwarzane przez okres pobierania przez ucznia nauki i przechowywane do czasu wymaganego kategorią archiwalną dokumentacji ustaloną w jednolitym rzeczowym wykazie akt. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania wglądu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, a także żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5.     Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych PUODO) w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie danych osobowych następuje z naruszeniem prawa.

7.     Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem przypadków określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, gdy obowiązek przekazania tych danych wynika z przedmiotowych przepisów.

8.     Informujemy, że jako Administrator danych osobowych jesteśmy w pełni przygotowani do ochrony powierzonych nam danych. Posiadamy odpowiednie procedury, które gwarantują, że środowisko, w którym przetwarzamy dane spełnia standardy RODO.

9.     Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Natalia Ratajewska, e-mail: kas5.bhp@gmail.com, tel. 783 479 791

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »