V MIĘDZYSZKOLNY KONKURS ŚPIEWACZY

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Kąkolewie 

zaprasza do udziału

w V Międzyszkolnym Konkursie Śpiewaczym

~ KOLĘDY, PASTRAŁKI, PIOSENKI ZIMOWE~

Zgłoszenia prosimy przesłać do dnia 27 listopada 2009r.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.

Szczegółowych informacji udzielają Anna Poprawska i Dominik Nowacki.

„Muzyka łagodzi obyczaje”

                                                                                                                     Jerzy Waldorff

 REGULAMIN

V MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU ŚPIEWACZEGO

~ KOLĘDY, PASTORAŁKI, PIOSENKI ZIMOWE ~

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie organizowanym

    dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

2. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Kąkolewie.

3. Cele Konkursu:

-         rozpowszechnianie i propagowanie amatorskiej twórczości estradowej,

-         stworzenie warunków do szerokiej prezentacji wokalnej twórczości dziecięcej i młodzieżowej,

-         wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu wśród dzieci i młodzieży,

-         wzbogacenie oferty kulturalnej dla społeczności Zespołu Szkół w Kąkolewie.

Uczestnicy Konkursu

1. W przesłuchaniach uczestniczyć mogą soliści oraz zespoły i grupy wokalne (nie chóry).

2. Kategorie wiekowe:

-         solista/ka I – III kl. Szkoły Podstawowej,

-         solista/ka IV – VI kl. Szkoły Podstawowej,

-         solista/ka I – III kl. Gimnazjum,

-         zespół lub grupa wokalna (w tej kategorii nie ma podziału ze względu na wiek uczestników).

Szkoła może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 osoby w każdej kategorii, z wyjątkiem zespołu lub grupy wokalnej.

3. Uczestnicy Konkursu  wykonują jeden utwór.

                                           Organizacja Konkursu

1. Przesłuchania konkursowe odbędą się w patio Zespołu Szkół w Kąkolewie w pierwszej

    dekadzie grudnia 2009r. ( o dokładnym terminie konkursu   Organizator powiadomi

    po otrzymaniu kart zgłoszeniowych).

2. W Konkursie można prezentować jeden utwór (kolędę, pastorałkę lub piosenkę zimową) 

    z akompaniamentem lub a capella.                                                             

    Organizator dopuszcza także wykonywanie własnych kompozycji.

3. Wykonawcy są zobowiązani dostarczyć Organizatorowi kasetę lub płytę CD z nagraniami

    utworów i kartę zgłoszenia (w formie czytelnej, z podaniem imion i nazwisk autorów

    tekstu i muzyki).

4. Kaseta i płyta muszą być ustawione na początek piosenki oraz opisane (imię i nazwisko,

    tytuł piosenki).

5. Organizator zapewnia wykonawcom profesjonalne nagłośnienie, instrument klawiszowy

    Yamaha PSR-540, odtwarzacz CD, magnetofon kasetowy. Nie dopuszcza  się podkładów

    muzycznych w formacie  MP3 i MP4.

6. O kolejności występu zdecyduje losowanie (lista pisemna na tablicy ogłoszeń Szkoły)

Ogłoszenie wyników

1. W swej ocenie jury kierować się będzie następującymi kryteriami:

-         interpretacja,

-         intonacja,

-         muzykalność,

-         warunki głosowe.

2. Decyzja jury jest nieodwołalna.

3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone po przesłuchaniu uczestników.

Postanowienia końcowe 

1. Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia

    przez uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Uczestnicy Konkursu przyjeżdżają we własnym zakresie.

3. Zgłoszenia do Konkursu, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

4. Organizator powołuje jury, które decyduje o przyznaniu miejsc oraz podziale nagród.

5. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy, zwycięzcy nagrody rzeczowe.

Zgłoszenia prosimy przesłać do dnia 27 listopada 2009r. na adres:

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Kąkolewie

Kąkolewo, ul. Krzywińska  14

64-113 Osieczna

Szczegółowych informacji udzielają:

Anna Poprawska 

Dominik Nowacki 

V MIĘDZYSZKOLNY KONKURS ŚPIEWACZY

KARTA ZGŁOSZENIA [wzór] 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA LUB NAZWA ZESPOŁU: .....……………………………………………………….........................................

KLASA: ……………………………………………………………………………

SZKOŁA: ……………………………………………………………......................

…………………………………………………………………………………….

ADRES I TELEFON KONTAKTOWY: ……………………………............................

…………………………………………………………………………………….

OPIEKUN: …………………………………………………………………………

Wymagania techniczne (odtwarzacz CD, magnetofon, keyboard, ilość mikrofonów itp.):

…………………………………………………………………………………….

Tytuł i autorzy piosenki:

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »